นายร้องมะเจี่ยว
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์
นางสาวกษมาพร   ทองเอื้อ
นายทองเฟื้อ  เทียมอุทัย
รองผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียน
รองผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียน
หัวหน้าลูกเสือโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายภานุวัฒน์  เกศสุริวงศ์
นายประไพ   สมพงษ์
นายทองเฟื้อ    เทียมอุทัย
หัวหน้าลูกเสือ ม.1
หัวหน้าลูกเสือ ม.2
หัวหน้าลูกเสือ ม.3
นายธานี   อรุณโรจน์
นางพรรณี   เทพสูตร
นายสิทธิคุณ  เกลื่อนกลาด
รองหัวหน้าลูกเสือ ม.1
รองหัวหน้าลูกเสือ ม.2
รองหัวหน้าลูกเสือ ม.3