นางชูชีพ   เพ็งพิน
 
นางอนัทยา   สำเภาทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างงานอานามัย
 
รองหัวหน้างงานอานามัย