นายภานุวัฒน์   เกตสุริวงค์
นายปกฤต   เกตุเอี่ยม
นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานซ่อมบำรุง / ตกแต่งภูมิทัศน์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 
นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด
นายณรงค์   ภานุมาต
นายปริญญา   เลิศอาวาส
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญพิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ  ชำนาญพิเศษ
งานซ่อมบำรุง
งานตกแต่งภูมิทัศน์
งานตกแต่งภูมิทัศน์

พนักงานบริการ-ลูกจ้าง
 
 
 
นายบุญยิ่ง  แท่นนาค
 
ตำแหน่ง หัวหน้านักการภารโรง
 
นายสว่าง   ครึกครื้น
นายทวี   วิเชียรเพลิศ
นางสาวประยูร   ประสมศรี
นายสุชิน   เทพบุตร
นางบรรจง   มาสา
นางพชรมาศ  เทศ สาลี
นายมังกร   สินเมือง
นายอมร   อารีเพื่อน
นายอภิเษก   ชูจันทร์