นายสมฤกษ์   รัตนเย็นใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
   
นายปกฤต   เกตุเอี่ยม
นายวัชระพงษ์   น่วมมะโน
นายสรศักดิ์   สะสวย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง