นางจารุพรรณ์   อินจวงจิรกิตต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นายปกฤต   เกตุเอี่ยม
นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
นางสมประสงค์   พิณทิพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยรองฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้างานศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
 
เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
นางอนันทยา  สำเภาทอง
นายณรงค์   ภานุมาตุ
นางสาวภัคภร  อุบลน้อย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้างานสำนักงาน
หัวหน้างานตกแต่งภูมิทัศน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายภาณุวัฒน์   เกศสุริวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่