นายสวน   เลิศอาวาส
นายไพโรจน์   ร่างน้อย
นายวิชัย   สุขอนันทน์
ตำแหน่งครูใหญ่
ตำแหน่งครูใหญ่/ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2501- 2525
พ.ศ. 2525 - 2535
นายบังเอิญ   พรรณรายน์
นายแม้นไทย   เชื่อมชิต
นายอวยพร   รัตนไพทูรย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2535 - 2539
พ.ศ. 2540 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2551
นายมงคล   ชูวงศ์วัฒนะ
นายฬุฐ    สำเภาทอง
นายร้อง  มะเจี่ยว
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2557
พงศ. 2557- ปัจจุบัน