นายร้อง   มะเจี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ท่านที่ 9 (ปัจจุบัน)
ประวัติการทำงาน
วัน / เดือน / ปี
ตำแหน่ง
โรงเรียน
พ.ศ.2521
   
พ.ศ.2534
   
พ.ศ.2535
   
พ.ศ.2538
   
พ.ศ.2543
   
พ.ศ.2546
   
ุพ.ศ.2551
   
พ.ศ.2551ุ
   
15 มกราคม 2557- ปัจจุบัน
  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี