นางปัทมา   อุบลน้อย
ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ  ชำนาญการ
 
หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสุทธินันท์   วงค์ภักดี
นางจุไรรัตน์   พุ่มนาค
นางบุญพา   เกษดี
ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ  ชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ  ชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกฤตา   สำเภาทอง
 
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย