นางสาวญาณาทิพ   ขุนจร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสาวอรพินท์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
นางสาวกมลวรรณ   เพ็งพิน
นางเกษร   ประสมศรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางปัทมา   อุบลน้อย
นางลัดดา   ภานุมาต
นางสุทธินันท์   วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
 
นางสาวภัคพร   อุบลน้อย
นางปัญญา   นงค์นวล
นายวิวัฒน์   ธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
 
นางจุไรรัตน์   พุ่มนาค
นางสาวสุภารัตน์   ไชยอนุกูล
Mrs.Mbabzi Jesca
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
 
Mr.New Foreigner
Mrs.Cho Mi Mi Cin
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างภาษาพม่า