นายประหยัด   จันทรสุโข
ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา