นายชูเกียรติ   เกษดี
 
 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
 
 
 
นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
นายพิชัย   ประสมศรี
นางจิตติมา   ทิมศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  
นายวชิรพงษ์   กัลยาณไพศาล
นางรุ่งระวี   เกศสุุริวงค์
นายภานุวัฒน์   เกตูสุริวงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายวรงค์   วิโนทกะ
นายไชยยศ   ธนันทา
นายนพดล   เกษสกุล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
 
นางสาวสิรีนาถ   เลียบวัน
นางสาวณัฐกฤตา   สำเภาทอง
ตำแหน่งครู คศ.1
ตำแหน่งครูผู้ช่วย