นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
 
 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
หัวหน้าศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
 
 
 
นายปกฤต   เกตุเอี่ยม
นายณรงค์   ภานุมาต
นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายบุญยิ่ง   แท่นนาค
นายมังกร   สินเมือง
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง ลูกจ้าง