นายปริญญา   เลิศอาวาส
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
นางมาลัย    เลิศอาวาส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยงานแนะแนว
ผู้ช่วยงานแนะแนว