กิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ลงสู่หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าว ในบทนำของคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ว่า การเตรียมผู้เรียนให้พร้อม ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยกำหนดเป้าหมาย 4 H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฎิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งหวังให้ครูปรับบทบาทการสอนเพื่อเอื้อให้ผุ้เรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติให้มากขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน โดยให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

                    ซึ่งโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยคุณครูประจำชั้นในแต่ละระดับ ได้ร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบาย จัดทำเป็นโครงงานและนำเสนอผลงานใน นิทรรศการวิชาการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
  ความมหมาย

 กิจกรรมลดเวลาเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ลดบทบาทครูผู้สอนในการบรรยายหรือให้ความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง (Active Learning) และ

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นหลัก 4 H  ซึ่งผุ้เรียนจะได้ฝึก

ทักษะและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เชื่องโยงกิจกรรมลดเวลาเรียน