พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

         กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2560  โดยมีท่านผู้อำนวยการ ร้อง  มะเจี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เป็นประธานในพิธี

ชมภาพิจกรรม | 1 |

  รับมอบกองทุนการศึกษา

          นายภาภีมปกรณ์   ไม้แก้ว  มอบเงิน จำนวน 1,000,000.00   บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับ
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  โดยท่านผู้อำนวยการ ร้อง    มะเจี่ยว  เป็นผู้รับมอบ  ณ บ้านเลขที่ 101  หมู่ 6 ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ   โอกาศนี้

ชมภาพิจกรรม | 1 |

 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

              โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่ 15  มิถุนายน 2560  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชมภาพิจกรรม | 1 |

 พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

             โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมพิธีทำบุญเนื่องในคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  10 มิถุนายน 2560  ซึ่มีอายุครบ  59  ปีเต็ม

ชมภาพิจกรรม | 1 |

 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  และมีการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ในทุกระดับชั้น

ชมภาพิจกรรม | 1 | 2 |

  ต้อนรับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด

         ท่านผู้อำนวยการร้อง  มะเจี่ยว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ท่านรองจารุพรรณ์   อินจวงจิรกิตต์  
ท่านรองกษมาพร    ทองเอื้อ  เดินทางไปร่วมต้อนรับ  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด  ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด

ชมภาพิจกรรม | 1 |

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ร่วมกับโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อันเนื่องมาจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศิลปวัฒนธรรม
ที่สำคัญของประเทศชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญ   และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ่านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  ระหว่างวันที่ 10,11 และ 17  มิ.ย. 60

ชมภาพิจกรรม | 1 |

 

  โรงเรียนพุทไธสง  มาศึกษาดูงาน

         โรงเรียนพุทไธสง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จำนวน  153  คน  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  60 
ตั้งแต่เวลา  07.30 - 10.00 น. ท่านผู้อำนวยการร้อง  มะเจี่ยว  ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องศูนย์สื่อฯ

 

ชมภาพิจกรรม | 1 |

  อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรผู้นำนักเรียนอาเซี่ยน ASEAN Youth Leder -AYL

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรผู้นำนักเรียนอาเซี่ยน
ASEAN Youth Leder -AYL  ณ  โรงแรมลองบีช  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 25-30 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา

ชมภาพิจกรรม | 1 | 2 | 3 |

  ตักบาตรต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมตักบาตรเข้าสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560 เมื่อวันที่  16 พ.ค.  60 
ณ  บริเวณหน้าอาคาร 6  ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา  07.00 - 8.00  น.

ชมภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4

           โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 60  ที่ผ่านมา

ชมภาพกิจกรรม

  ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  9  พ.ค. 60  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

 รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

        พิธีรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  เพื่อทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์  เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและน้องส่งพี่ รุ่น 55 และพิธีรับประกาศนียบัตร ม.3  ม.6

          โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและน้องส่งพี่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 2 |

  กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           กองลูกเสือโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-12กุมภาพันธ์  2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ต.บ้านลาด  อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรม
 ค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 55 เดินทางไปทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วังด้งแค้มป์ และทัศนศึกษา สุสานส์ทหารพันธมิตร สงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว 
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  อุทยาแห่งชาติไทรโยคใหญ่   เมื่อวันที่ 13-14  มีนาคม 2560

ชมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมค่ายคุณลักษณะที่พึงประสงค์

         ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับครูทุกระดับชั้นคัดเลือกนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย ทรงผม  การมาโรงเรียน พฤติกรรมด้านต่างๆที่ไม่เหมาะสม  และถูกหักคะแนน 50 คะแนนขึ้นไป นำไปเข้าค่ายปรับพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ณ  ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 25-26  มีนาคม  60 

ชมภาพกิจกรรม

  การแข่งขุนฟุตบอลบ้านลาดคัพ

         การแข่งขันฟุตบอลบ้านลาดคัพ ประจำปีการศึกษา 2559 


ชมภาพกิจกรรม

 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

        บันภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ และครูประจำชั้น  ณ  บริเวณเวทีข้างเสาธงชาติ  ไว้เป็นที่ระลึกชมภาพกิจกรรม

 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

           กองลูกเสือโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร ต.บางเก่า อ.ชะอำ
จ. เพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 |

กิจกรรมเลี้ยงส่งครูที่ได้ย้ายประจำปี 2560

        กิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าทีที่โรงเรียนอื่น ได้แก่ครูดุษฎี   จุลกะนาค ย้ายไปโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และครูธนวรรณ  สุนทรรักษ์  ย้ายไปโรงเรียนหัวหิน  อ.หัวหิน 
จ. ประจวบคีรีขันธ์  มีคำสั่งให้เดินทางตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน  2560


ชมภาพกิจกรรม

  กิจกรรมบ้านลาดวิทยาสัญจรพบผู้ปกครองยามเย็น

        โรงเรียนบ้านลาดวิทยาจัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านลาดวิทยาสัญจรพบผู้ปกครองยามเย็น  ณ  โรงเรียนวัดหาดทราย  ต.ท่าเสน  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  เพื่อเป็นการพบกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านลาด  ตำบลท่าเสน และอำเภอเมืองเพชรบุรี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จัดวงดนตรีนักเรียนไปร่วมกิจกรรม และร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ให้ผู้ปกครองได้รับชม

ชมภาพกิจกรรม

 << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343, 032-491470   โทรสาร  032-440680
Design   By   Thongfeua   Thiamuthai  :  MICT.Banlat