งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 

         โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต  สำหรับคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 5 ท่าน คือ
1. คุณครูนยนา  ทองแป้น  2. คุณครูประไพ   สมพงษ์  3. คุณครูพิชัย   ประสมศรี   4. คุณครูนพดล   เกษสกุล  
และ 5. นางสาวประยูร   ประสมศรี  โดยจัดกิจกรรมอำลานักเรียนในวันที่ 22  กันยายน  60  และพิธีแสดงมุทิตาจิต 
ในวันที่ 29  กันยายน  60   ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดวิทยา      เรียนเชิญคุณครูเก่า ศิษย์เก่าร่วมมุทิตาจิต

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 |
        

    ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเพชรบุรี

 

ชมภาพกิจกรรม | 1 | 2 |

 

 
 

1  |  2  4  |   5  9   | 10 |


โรงเรียนบ้านลาดวิทยา   จังหวัดเพชรบุรี
111 หมู่ 7    ตำบลบ้านลาด    อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี   76150
  Website     http://www.banlat.ac.th         E-Mail  :  ban_lat@hotmail.com
โทร  032-491343, 032-491470   โทรสาร  032-440680
Design   By   Thongfeua   Thiamuthai  :  MICT.Banlat