ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
นายสวน   เลิศอาวาส
นายไพโรจน์   ร่างน้อย
นายวิชัย   สุขอนันท์
ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ตำแหน่ง ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
 
นายบังเอิญ   พรรณารายน์
นายแม้นไทย   เชื่อมชิต
นายอวยพร   รัตนไพทูรย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
นายมงคล   ชูวงษ์วัฒนะ
นายฬุฐ   สำเภาทอง  
 
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ
 
 
นายใจ   บุญรีบส่ง  
นายประกอบ   โชคลาภ  
นายประจิม   สร้อยสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
นายประหยัด   นุชสวัสดิ์
นายสะเทิ้น  อิ่มทรัพย์
นายธานี   กาทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   
นายบุญช่วย   เอื้ออรุณชัย
นายสง่า
นายประหยัด   จันทรสุโข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
 
นายโอภาส   โพธิ์พ่วง
นายสิริ   สุกใส
นายนิวัต   ชุ่มกมลธนัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
นายประสม   เนาวบุตร
นายปราโมทย์   โมลี
นายลือนาม   คิดอยู่
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
นายเทิดศักดิ์   แสงศรีจันทร์
นางขวัญรุ่ง  อยู่ใจเย็น
นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
     
 
นายอุดม   อยู่ชมบุญ
   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 
  
 
ตำแหน่งครูผู้สอน
 
 
 
นายมงคล  วชิรมโน
นางประทุม  วชิรมโน
นางสาวประทุม  แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูการงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครูการภาษาต่างประเทศ
 
 
นายอนุชา   เวชกิจ
นายอรุณ   จรัสดี
นางสาวอรุณรัตน์   ศุภโกมลนันท์
ตำแหน่ง ครูเกษตรกรรม
ตำแหน่ง ครูการงาน
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
 
นางสาวอารีย์   วงษ์นิวรณ์
นายบุญรอด   เขียวอยู่
นายบุญธรรม   เอิบอิ่ม
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
 
นายจำนงค์   แฉ่งฉายา
นางกิ่งสน   นิลผึ้ง
นางจิตรา   เล็บครุฑ
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
 
นางกฤษณา   สุริโย
นายณรงค์   ชะริโต
นางณัฐพร   ออไอศรูย์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
 
   
นางวันเพ็ญ   พิรอด
นางสุวิกรานต์   ใยบัว
ว่าที่พันตรี พสิษฐ์   พึ่งเดช
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูการงาน
 
   
นางสุนิสา   เนาวบุตร
นายสุรศักดิ์   ประสมศรี
นางพเยาว์   นุชสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูเกษตรกรรม
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
 
 
นายสุวิช   เผือกผ่อง
นายสุทัศน์   บุตรฉุย
นายประเสริฐ   ศรีวิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูการงาน
 
นางสุภานันท์   ชาติน้ำเพชร
นางยุพา   กสิรักษ์
นางอุมา   ทองแภม
ตำแหน่ง ครูการงาน
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย  
ตำแหน่ง ครูนาฎศิลป์
 
นางสาวอนงค์   อิ่มสะอาด
นางสมจิตร์  อิ่มสะอาด
นางสุวิมล  อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
 
นายประสิทธิ์   ทิมจิตร์
นางอัจฉรา   ธรรมวินัยสถิตย์
นางโสภิณ   สุวรรณช่าง
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
 
นายระนอง   กุญแจทอง
นางเฉลิมศรี   กุญแจทอง
นางกฤษณา   ณุศรี
ตำแหน่ง ครูพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
 
นายสายัณห์   อ่วมเจริญ
นางเลิศลักษณ์  บัวบัลลังก์
นางนันทนา  พูลสุข
ตำแหน่ง ครูเกษตรกรรม
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
 
นายสัณ   ทองไทร
นางอารมณ์   ทองไทร
นายกฤษณา   จินดา
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
 
นางสายฝน   โพธิ์พ่วง
นางอรพิน   ขาวสว่าง
นางขวัญเรือน   ชื่นจิตร์
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
 
นางแอนนา  สิงห์โต
นางสาวอัมพร  ทัศนานุตริยะ
นายมานิตแ ทิพย์วงศ์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูการงาน
 
นางนิสา   เมธาวี
นางสุวรรณี  รุจนันตกุล
นางยุพิน  พัชรพิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูการงาน
ตำแหน่ง ครูการงาน
 
นายวรวิทย์   งามเกียรติขจร
นางวิไล  งามเกียรติขจร
นางรัชนี   นาคนคร
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
  
นายเวนิช   สุริโย
นายละออ   ถาวรวงศ์
นางปราณี   ถาวรวงศ์
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
 
 
นางสาวจำเนียร   อินทร์เนตร
นางสมทรง   มั่งมีสุข
นางพรทิพย์   ทองจีน
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูการงาน
 
นางสาววันดี  สมหมาย
นางสุนีย์   กายสอน
นางสาวเกษกนก  ปาปะขี
ตำแหน่ง  ครูแนะแนว
ตำแหน่ง  ครูแนะแนว
ตำแหน่ง  ครูแนะแนว
นางวันทนา   วรรณสิทธิ์
นายวิรัช   เชื่อมชิต
นายเล็ก   โชคลาภ
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
 
นายสันติ   สุทธิภูมิ
นายบัว   โพธิ์ประยูร
นายสนั่น   ศรีสุคนธ์
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ตำแหน่ง ครูงานไม้
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
 
นายพุม   คล้ายจิตร์
นางวงเดือน  ดอกคำ
นางประเทือง   แช่มช้อย
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
นางปราณี   สวัสดี
จ.ส.อ.สุรินทร์   สวัสดี
นายวีรศักดิ์  เกตุรัตน์
ตำแหน่ง ครูภาษต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูภาษต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
นางพรรัตน์   เกตุรัตน์
นายศักดิ์รินทร์   จริงจิตร
นางศิริลักษณ์   จริงจิตร
ตำแหน่ง ครูบรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครูการงาน
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
นาสาวรัชนี   แดงสวัสดิ์
นางสุภาภรณ์   สุขวดี
นางสาวพรสวรรค์....
ตำแหน่ง ครูการงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครู........
ตำแหน่ง ครูแนะแนว
นาระเบียบ  ปิ่นรัตน์
นางกุลยา   บุญรีบส่ง
นายทศพล   เจียมโพธิ์
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
นายประชา   ดาวจรัสแสง
นางสุรางค์   จั่นสิริ
นางปราณี   อภิชาติบุตร
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูการงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
นางวิไลวรรณ   หอมจิตร์
นางสุปรียา   เย็นเยือก
นายชาญ   เวชกิจ
ตำแหน่ง ครูการงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูเกษตรกรรม
นายเจริญ   ชุติกาโม
นายชัยยง   สุวรรณคังคะ
นายธานี   ทองจุไร
ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครูภาษาไทย
นายอดุลย์ .......
นางชวลี   สืบสุข
นางสุวรรณา  สุภาพจน์
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
นางสุชาดา
นายวีรเดช ทองแถม
นายประพนธ์   ปิ่นรัตน์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา
นายโสภณ  แสงอยู่
นายสมศักดิ์   หลักแหล่ง
นางจรีย์   เอิบอิ่ม
ตำแหน่ง ครูดนตรีสากล
ตำแหน่ง ครูพลศึกษา
ตำแหน่ง ครคณิตศาสตร์
นางสมทรง   หงษ์ทอง
นางสุดา   จรัสดี
นายปกรณ์    เกิดเทพ
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์
นางสาวธนวรรณ   สุนทรรักษ์
นางดุษฎี   จุลกะนาค
นายฉอ้อน   ขำทวี
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู เกษตกรรม
นายบุญรอด   เขียวอยู่
นาย
นาย
ตำแหน่ง ครู วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู