นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
นางชูชีพ   เพ็งพิน
นายยงยุทธ   พูลสุข
นางอนันทยา   สำเภาทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางกรรณิสา  อยู่ชมบุญ
 
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ