นางสาวกษมาพร   ทองเอื้อ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
นายธานี   อรุณโรจน์
นายสมฤกษ์   รัตนเย็นใจ
นางสาวประสบสุข   สุขโข
หัวหน้างานเวรรักษาการประจำวัน
ผู้ช่วยรองฝ่ายปกครอง
หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายปกครอง
  
 
 
งานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 
 
นางสุทธินันท์   วงศ์ภักดี
นายวัชระพงษ์   น่วมมะโน
นางอนันทยา   สำเภาทอง
 
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
 
  
 
 
นางบุญพา   เกษดี
นางลัดดา   ภานุมาต
นางกาญจนา   ไทรงาม
 
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3
 
งานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
นายสิทธิคุณ   เกลื่อนกลาด
นายวันชัย   เรืองเดช
นายทองเฟื้อ   เทียมอุทัย
 
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
 
 
 
 
 
นางสาวสุภาวดี   ก้านทอง
นางรุ่งรวี   เกตุสริวงค์
นายณรงค์   ภานุมาต
 
รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.4
รองหัวหน้างานระดับชั้น ม.5
หัวหน้างานระดับชั้น ม.6