โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ในสมัยนั้นสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับ
ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 (ขณะนั้นเปลี่ยนเป็น ม.1 , ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.5) ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เริ่มเปิดสอนเป็นการภายใน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2501 เป็นแบบสหศึกษา รับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 เพียง 1 ห้องเรียน รุ่นแรกมีนักเรียน 39 คน ครู 1 ท่าน โดยขอใช้สถานที่ ของโรงเรียน ปริยัตธรรม วัดใหม่ประเสริฐ อำเภอบ้านลาด เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีท่าน อาจารย์สวน เลิศอาวาส ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
  กระทรวงศึกษธิการแจ้งอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านลาดวิทยา อย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2501 จังหวัดได้แต่งตั้งนายไพโรจน์

ร่างน้อย   มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่เป็นท่านแรก ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ ่และผู้อำนวยการตามลำดับ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2501 - 2525 ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญให้โรงเรียนนี้ถือกำเนิดขึ้นมาก็คือ นายเสน่ห์ วัฒนาธร นายอำเภอบ้านลาด ในสมัยนั้น และ นายสำเนา มุนิปภา อำเภอบ้านลาดได้สมทบกับเงิน งบประมาณ จากรัฐบาล รวมเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท จัดซื้อที่ดินจากชาวบ้าน จำนวน 8 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงเรียน
(โรงเรียนจึงถือเอาวันที่10 เป็นวันเกิดโรงเรียน)
ผู้บริหาร โรงเรียนคือ

  วันที่ 26 มีนาคม 2502 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก พณฯ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
ได้กรุณามา วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก ในปีการศึกษา 2502  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาท สมทบกับเงิน ท้องที่อีกจำนวน 175,550 บาท สมทบกับ ปีงบประมาณ 2503 สร้างต่อเติมอาคารเรียนจนชั้นบนใช้การได้ แต่ชั้นล่างยังไม่ได้เทพื้น และในปีนี้นักเรียนรุ่นแรก จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     
  ปีการศึกษา 2504 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพุทธศักราช 2503
  ปีการศึกษา 2506 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 1
  ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2518
  ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพุทธศักราช 252
  ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรพุทธศักราช 2524 
  ปีการศึกษา 2534 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราชา 2521 และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
  ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 12-12-12/7-7-7 รวม 57 ห้องเรียน
มีพื้นที่ทั้งหมด 36 ไร่ 26 ตารางวา อาคารเรียน 6 หลังรวม (72) ห้องเรียน อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 2 หลัง อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง อาคารพลศึกษา 1โรงอาหารหอประชุม 1 หลัง อาคารโสตทัศนศึกษา 1 หลัง ศาลาพักผ่อน 3 หลัง หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง และโรงจอดรถนักเรียน 1 หลัง