นายร้อง   มะเจี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจารุพรรณ์  อินจวงจิรกิตต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวกษมาพร   ทองเอื้อ
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน