นางบุญพา   เกษดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  
นางขวัญเรือน   เกศเทศ
นางประไพ   สมทรง
นางเพ็ญรุ่ง   แสงอยู่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายทำนอง   อิ่มทั่ว
นางกาญจนา  ฉ่ำแสง
นางสาวณัฏฐณิชชญา   กุลทัศน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  
นางสาวประสบสุข  สุขโข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ