นางสาววไลลักษณ์   พัสดร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางบุญธรรม   ตุ้มไธสง
นางขวัญตา   นาครักษา
นางกาญจนา  ไทรงาม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายสมเจตน์   จันทร์อ่อน
นานยนา   ทองแป้น
นายธานี   อรุนโรจน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
 
นางสาวสมประสงค์   เพชรสุข
 
 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ