นางสิริมา  อยู่สำราญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางสาวสิริลัคน์   เกตุเอี่ยม
นางมาลัย   เลิศอาวาส
นางเสาวนุช   นุชพันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นายวันชัย   เรืองเดช
นางสันติยา   เรืองเดช
นางสาวเจือจันทน์   อิ่มสำราญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
 
 
นางสาวรุ่งฤทัย   ขลิบสี
 
 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย