นางสาวณัฏฐณิชชญา   กุลทัศน์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางจุไรรัตน์   พุ่มนาค
นางสิริมา   ประกอบผล
นางขวัญตา   นาครักษา
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางอนันทยา   สำเภาทอง
นางรุ่งรวี   เกตสุริวงค์
นางประไพ   สมพงษ์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางปัญญา   นงค์นวล
นายสมฤกษ์   รัตนเย็นใจ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ