กิจกรรมชุมนุม / นักเรียนช่วยงาน


          กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด นักเรียนที่เลือกชุมนุมห้องสมุด ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน ๔๐ คน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับชุนุมของห้องสมุด
        อาจารย์บรรณารักษ์จะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุด รวมทั้งให้ฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนชุมนุม สามารถฝึกปฏิบัติได้ มีดังต่อไปนี้
           ๑. งานเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ดูแลรักษาความสะอาด ปัดฝุ่นละอองตามโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ ฯลฯ
           ๒. งานเตรียมหนังสือ เช่น ประทับตราหนังสือตามที่บรรณารักษ์กำหนด ติดซอง / บัตรกำหนดส่ง เป็นต้น
           ๓. งานด้านวารสาร และหนังสือพิมพ์ เช่น นำวารสารใส่ปกพลาสติก และนำหนังสือพิมพ์ใส่ไม้ แล้วนำไปวางตามจุดให้บริการ เป็นต้น
           ๔. งานบริการ คือ บริการนำหนังสือใส่ตะกร้า / ย่าม บริการตามร่มต้นไม้ ศาลาพักร้อน หรือชุมชน เป็นต้น
           ๕. งานเรียงหนังสือขึ้นชั้น เช่น นำหนังสือที่ผู้ยืมนำมาคืนเข้าที่ ตรวจหนังสือว่าเก็บถูกที่หรือไม่ จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบ
           ๖. งานซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ เช่น ซ่อมหนังสือ / วารสารที่ชำรุด เตรียมวัสดและอุปกรณ์ซ่อม เข้าเล่มหนังสือ ตัดกระดาษ เป็นต้น
           ๗. การประชาสัมพันธ์ คือ ช่วยจัดนิทรรศการ ช่วยเขียนป้านคำขวัญ จัดทำข่าวสารของห้องสมุด ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด


           นักเรียนช่วยงาน จะเป็นนักเรียนที่มีความสนใจ มีน้ำใจ ช่วยเหลืองานห้องสมุด การให้กำลังใจแก่นักเรียนช่วยงานห้องสมุด บรรณารักษ์จะให้กำลังใจ แก่นักเรียน หที่มาช่วยงานห้องสมุด คือ
           ๑. ให้สิทธิพิเศษในการยืมหนังสือได้ 7-6 เล่ม
           ๒. มีของขวัญมอบให้ตอนปลายเทอม
           ๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนช่วยงานห้องสมุด งลในข่าวสารของห้องสมุด
           ๔. ยกย่องชมเชยเมื่อทำงานดี
           ๕. ขอให้ครูประจำชั้น บันทึกความเห็นลงในสมุดประจำตัวของนักเรียนว่า เป็นนักเรียนช่วยงานห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

HOME |ประวัติของห้องสมุด |การดำเนินงานของห้องสมุด |โครงสร้างการบริหารงาน |แผนผังห้องสมุด
|บุคลากร |ทรัพยากรสารนิเทศ |ระเบียบการใช้ห้องสมุด |บริการและกิจกรรมต่าง ๆ
|การจัดหมวดหมู่หนังสือ |กิจกรรมชุมนุมและนักเรียนช่วยงาน |
รายชื่อหนังสือใหม่